číslo smlouvy
(používejte jako variabilní symbol pro platby)
Cestovní kancelář Travel 2002 s.r.o.
Moravské nám. 4, 602 00 Brno, tel./fax: 542 210 102, e-mail: ck@travel2002.cz
IČ: 46980211; DIČ CZ46980211;zaps. u KS BRNO, odd. C, vl. 8148
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č.ú.: 101 608 621 / 0100
Zastupující prodejce:

 VYMEZENÍ ZÁJEZDU:
 Země, letovisko:  Kód zájezdu/Seriál:
 Ubytování - název:  Termín:
 Typ ubytování:             pokoj -                     studio/apartmán -
 Žádám o sjednání cestovního pojištění Evropské cestovní pojišťovny:
Evropa - Holiday Easy: 1 den dospělý 80 Kč
  2-3 dny dospělý 116 Kč
  4-7 dní dospělý 290 Kč
  8-24 dní dospělý 490 Kč
ČR - Holiday Domestic: 1-4 dny dospělý 96 Kč
Svět - Holiday Pass: dle výše storna   do 20.000 – 903 Kč
do 40.000 – 1.323 Kč do 80.000 – 2.023 Kč
 Stravování:
 Doprava*:
 Nástupní místo:
Výstupní místo:  *) Trasa bude v pokynech na zájezd, které budou před odjezdem zaslány zákazníkovi e-mailem (je-li uveden) nebo poštou.
 Další doobjednané služby:

ZÁKAZNÍK:
 1. Příjmení, jméno:  Rodné číslo:
     Adresa:  PSČ:
     Tel. domů:  Tel. zam:  Mobil:
   Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří tuto smlouvu pro následující účastníky zájezdu:
 Příjmení, jméno:  Adresa (je-li jiná):  Rodné číslo:
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    
 6.    

CENA:
   Základní cena:  Sleva:  Příplatky:  Cena za osobu celkem:
 1.osoba        
 2.osoba        
 3.osoba        
 4.osoba        
 5.osoba        
 6.osoba        
Celkem:   

PLATBA:
 Záloha Kč:          Termín úhrady:
 Způsob úhrady: složenkou / převodem / vkladem na účet CK Travel 2002 / v hotovosti v CK Travel 2002 / v hotovosti v kanceláři prodejce*
 Doplatek Kč:          Termín úhrady:
 Způsob úhrady: složenkou / převodem / vkladem na účet CK Travel 2002 / v hotovosti v CK Travel 2002 / v hotovosti v kanceláři prodejce*
Zvláštní požadavky, které nemají charakter smluvního ujednání:
Zákazník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře TRAVEL 2002, které převzal jako nedílnou součást této smlouvy, a to za všechny osoby uvedené v této smlouvě. Stvrzuje, že byl seznámen s charakteristikou zájezdu, obsahem ceny zájezdu, že se v katalogu CK TRAVEL 2002 nebo na www.travel2002.cz seznámil se všemi charakteristickými znaky o ubytovacím místě, poloze, kategorii, stupni vybavenosti, počtem noclehů i s rozsahem stravování. Prohlašuje, že byl informován o pasových a vízových požadavcích pro všechny ve smlouvě uvedené cestující, o lhůtách pro jejich vyřízení a o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt vyžadovány. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že byl seznámen se způsobem jejich zpracování v rozsahu uvedeném ve Všeobecných smluvních podmínkách. Zákazník při objednání volitelného pojištění stvrzuje, že převzal pojistné podmínky, souhlasí s nimi a že mu byly poskytnuty údaje o pojistiteli a pojistném vztahu.
Zákazník prohlašuje, že je zmocněn uzavřít smlouvu jménem všech uvedených osob a že povinnostem jím přihlášených účastníků zájezdu dostojí jako svým vlastním.
Uskutečnění poznávacích zájezdů je podmíněno naplněním minimálního počtu osob, který činí 15 osob u leteckých poznávacích zájezdů a 35 osob u autokarových poznávacích zájezdů. O zrušení zájezdu z důvodu nenaplnění minimálního počtu osob bude zákazník informován nejpozději do10 dní před datem zahájení zájezdu.
V souladu s § 2530 občanského zákoníku je CK oprávněna do 21. dne před realizací zájezdu zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot - pokud se cena leteckého paliva zvýší nad 900 USD/MT, bude cena zvýšena o 50 Kč za každé 1 % nárůstu ceny paliva
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků. CK je v takovém případě oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 % - pokud se kurz Kč k EUR zvýší o více než 10 % oproti kurzu ČNB platnému k 15. 10. roku předcházejícímu rok konání zájezdu, bude cena zvýšena o 1 % za každé 1 % nárůstu kurzu Kč
Odstoupí-li zákazník od smlouvy a důvodem odstoupení není porušení povinností ze strany CK, pak je zákazník povinen zaplatit CK odstupné v souladu s Všeobecnými smluvními podmínkami.


24.06.2018
Datum
Podpis zákazníka Podpis prodejce Potvrzení CK Travel 2002

E-mail odesilatele: